یکی از قدیم ترین ظروف بسته بندي مواد ظروف شیشه اي است در باستانقدیم ساخت بطریهاي شیشه اي یک صنعت مهم بشمار می رفته است


مزایا شیشه و ظروف شیشه اي در بسته بندي کالا


- شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی با محتواي درون خود هیچ واکنشی نشان نمی دهد ، طعم و مزه محصول در بسته بندي شیشه بدون تغییر حفظ می شود.
- شیشه غیر قابل نفوذ ، فاقد بو و بهداشتی می باشد.
- ظرف شیشه اي از استحکام خوبی برخوردارند و به اشکال ، اندازه ها و رنگهاي مختلف ساخته می شود
- شیشه شفاف بوده و اجازه رویت محتواي خود را به خریدار و عرضه توسط فروشنده در فروشگاههاي زنجیره اي می دهد.


ویژگی بسته بندي شیشه اي


- « باید نیازهاي مصرف کننده نهایی را برآورده سازد 
- باید خصوصیاتی دارا باشد که آنرا براي عملیات شکل دادن مناسب میسازد
- باید با هزینه هاي تولید شود که در بازار فروش رقابت کند.»


معایب شیشه و ظروف شیشه اي


-« شیشه حساس به شو کهاي حراراتی و عوامل خارجی است لذا میزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه اي در مقایسه با مواد اولیه بسته هاي دیگر بالا است.
- ظروف شیشه اي وزن زیادي دارد که باعث افزایش هزینه حمل ونقل آن نسبت به انواع دیگر بسته بندي می شود.
- این خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شیشه اي قسمتی از آن خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.»

امروز
28
دیروز
0
این هفته
28
این ماه
879
همه
68,787