- بسته بندي عبارت است از ساخت محفظی که سلامت کالاها محتواي خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به فروش کمک می نماید.

- به هر محفظه اي که حاوي کالایی باشد و درمحافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نمایده بسته گویند.

- بسته بندي پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرارکرده و اطلاع رسانی مینماید.

- مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندي کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان میکند.

- بسته بندي عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محافظی که سلامت و کالاي مظروف یا محتواي خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل ، انبارداري ،توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از صدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیري می نماید .

- بسته بندي را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده می شود.

ـ بسته بندي از دیدگاه PAINE  یک سیستم که زمان تهیه کالا را جهت  انتقال ، توزیع ، ذخیره ، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد .

- یک مفهوم تضمین کننده براي تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است.

- یک عمل فنی اقتصادي است که هزینه تحول کالا را به حداقل می رساند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش میدهد.

ـ امروزه بسته بندي یا ریشه کلمات PACKAGING یا PACKING که اکثر لاتین است و یا TO PACK و یا WARPING  به معناي حمایت کردن می آید.

امروز
52
دیروز
98
این هفته
869
این ماه
4,104
همه
166,201