• « امکان نگهداري و حفاظت کالا در برابر عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی به مدت طولانی
 • شکل مهندسی بهتر .در نتیجه چیدمان و نظم بیشر
 • کارایی بهتر و سهولت در مصرف
 • حمل و نقل آسان و کاهش احتمال آسیب دیدگی براي حفظ از عوامل مختلف محیطی
 • کاهش احتمال سرقت و دستبرد ،چرا که امکان شمارش بسیار سریع و دقیق بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و با توجه به تشابه که مخصوص هر محصول است از جعل و سرقت محصول جلوگیري میکند.»
 • توزیع راحتر
 • فروش بیتشر
 • تقلیل ضایعات : زیرا که با ارائه محصولات در یک سیستم بسته بندي مناسب و توزیع به موقع تا حدودي از ضایعات ناشی از محصولات مختلف جلوگیري می شود.
 • کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده : چرا که بسته بندي مناسب از طریق ارائه اطلاعات کافی و دقیق توسط برچسب هاي بسته بندي می تواند
 • به خریدار در انتخاب محصول کمک نماید.
 • « صرفه جویی : یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد جامعه استفاده بهینه از مواد اولیه مورد نیاز است
 • کمک به افزایش سطح درآمد و اشتغال

صنعت بسته بندي از انجاي که در کشور ما داراي سابقه طولانی نمی باشد پس بعنوان یک صنعت نوپا بایستی در جذب نیروي انسانی و افزایش اشتغال جایگاه واقعی را بیابد و از طرفی می تواند با خرید کالاهاي مختلف بصورت فله اي و انجام بسته بندي هاي مناسب ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،فردي و سلیقه مشتریان به ارزش افزده قابل توجه و در نتیجه افزایش درآمد در جامعه دست یابد.»

 • حفظ محیط زیست : با کمک بسته بندي مناسب و استفاده از مواد اولیه تجزیه پذیر در بسته بندي می توان از حجم زباله هاي اضافی جلوگیري نموده و با امکان بازیافت مجدد از طریق تکنولوژي پیشرفته به حفظ و نگهداري محیط زیست کمک نمود.
امروز
96
دیروز
129
این هفته
984
این ماه
4,202
همه
165,305