لوازم بسته بندی برای عرضه بیشتر محصولات صنعتی ضروری و به عنوان نهاده در فرایند تولید محسوب می شود. مهمترین اهداف بسته بندی عبارت است از: الف- محافظت فیزیکی در برابر عواملی از قبیل ضربه، لرزش، فشار، حرارت و غیره. ب- لایه و مانع محافظتی در برابر عدم ورود اکسیژن، بخار آب، گرد و خاک، اشعه ماورای بنفش و غیره. ج- اطلاع رسانی درباره نحوه انبارش و استفاده از محصول، ترابری، چگونگی حذف یا نابود کردن بسته ها. د- بازاریابی به منظور ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید محصول.
بنابراین، بسته بندی برای برخی از محصولات از قبیل محصولات غذایی، دارویی، پزشکی و شیمیایی لازم  و ضروری است و برای برخی دیگر از کالاهای تولیدی می تواند جنبه اطلاع رسانی از کیفیت، نحوه حمل و نقل، استفاده از محصول و تبلیغاتی برای جلب نظر مشتری و فروش بیشتر باشد. لذا، در فرایند تولید، هزینه بسته بندی بخشی از هزینه تمام شده کالا را تشکیل می دهد. البته هرچه استفاده از تکنولوژی بسته بندی پیشرفته تر باشد، هزینه بسته بندی نیز کاهش م ییابد. جدول ۱ سهم هزینه بست هبندی را نسبت به هزینه کل تولید در فعالیت های مختلف صنعتی (I.S.I.C.,Rev2 ) ایران نشان م یدهد. 
همانطوری که ملاحظه می شود در میان فعالیت های مختلف صنعتی نسبت هزینه بسته بندی به هزینهکل تولیدات صنایع غذایی و آشامیدنی (کد 31) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و علت آن ضرورت استفاده از بسته بندی به منظور رعایت بهداشت، جلوگیری از فساد و دیگر ضوابط استاندارد نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی می باشد. صنایع شیمیایی (کد 35 ) ، فلزات اساسی (کد 36) و صنایع متفرقه ( کد 39)  نسبت به صنایع دیگر سهم بیشتری از هزینه تولیدات خود را به بست هبندی محصولات تولید شده اختصاص داد هاند. همچنین طی سالهای مورد مطالعه، در برخی از فعالی تهای صنعتی مانند صنایع غذایی و آشامیدنی(کد 31) و صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار(کد 34) سهم هزینه بست هبندی به کل هزینه تولیدات آنها افزایش یافته است و این می تواند ناشی از توجه بیشتر این صنایع به کیفیت بهتر بست هبندی محصولات باشد. البته افزایش قیمت مواد اولیه بسته بندی نیز در هزینه بسته بندی مؤثر بوده است، زیرا عموماً نباید هزینه بست هبندی از 10 درصد هزینه تمام شده تولید کالا بیشتر باشد (پیراسته و سامتی، 1380 ، ص).

امروز
101
دیروز
129
این هفته
989
این ماه
4,207
همه
165,310