محمد مولایی 1- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا


چکیده


بسته بندی از ابزارهای مهم بازاریابی در بعد ملی و بین المللی است که نقش کلیدی خود را در افزایش فروش، کاهش موجودی انبار و به حداکثر رساندن سود بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات نشان داده است. بنگاه های اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی، از چند دهه گذشته به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگ ها و به کاربردن مواد بسته بندی مناسب برای افزایش سهم خود در بازار های رقابتی بهره می گیرند. یک بسته بندی مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبی ایفا کند. با توجه به آنکه بسته بندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارد، بلکه در حیطه امر بازاریابی نیز قرار می گیرد، تصمیم گیری درباره نحوه انجام آن وظیفه مشترک مدیران تولید و بازاریابی است و هدف نهایی آنها جذب مشتری بیشتر در داخل و خارج از کشور می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر بست هبندی  می باشد. برای این منظور علاوه بر اثر بسته بندی، تأثیر متغیرهای - محصولات مختلف صنعتی بر افزایش صادرات آنها طی سال های1373 - 1390 می باشد. برای این منظور علاوه بر اثر بسته بند ی، تأثیر متغیرهای مهمی از قبیل ارزش افزوده، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ تعرفه موزون وارداتی را بر صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران (I.S.I.C.,Rev2 ) با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه هزینه بسته بندی برای بیشتر تولیدات صنعتی ایران، قابل ملاحظه نمی باشد، لیکن دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات آنها می باشد. ضمناً افزایش ارزش افزوده و نرخ ارز مؤثر واقعی و کاهش نرخ تعرفه موزون وارداتی نیز بر افزایش صادرات محصولات مختلف صنعتی مؤثر می باشد.

 

واژه های کلیدی: بست هبندی، فعالیت های مختلف صنعتی (I.S.I.C.,Rev2 )، صادرات، ارزش افزوده

امروز
51
دیروز
98
این هفته
868
این ماه
4,103
همه
166,200