1.« محافظت از محصول و مصرف کننده

  1. ایجاد اطمینان از کالا
  2. فراهم کردن راحتی مصرف کننده
  3. وسیله اي براي ایجاد ارتباط با مشتري  مطالب در ج شده بر روي بسته بندي و دفترچه راهنما ي محصول اطلاعات مهم را به مصرف کننده منتقل می سازد.
  4. داشتن ازرش استفاده مجدد  با توجه به تنوع کالا ها و مارکهاي مختلف یک بسته بندي می تواند موجب متمایز و برتري محصول گردد
  5. تقسیم بازار : با توجه به الگو هاي مصرف متفاوت در جوامع و تفاوت الگوي خرید و مسائل (قدرت خرید) ، در طراحی بسته بندي باید دقت بیتشري نمود.
  6. تجلی هویت خاص براي یک محصول باید متناسب با شخصیت و روحیات بازار مورد نیاز خود طراحی شود ، شخصیت فرد را با مصرف آن مرتبط می سازد .
  7. بهره برداري بیشتر از بازارهاي بالقوه در بازار هاي کالاي مصرفی ، بسته بندي مناسب با درج مواد جدید مصرف روي بسته بندي کالا میزان مصرف آن را تشویق می کند»
امروز
104
دیروز
129
این هفته
992
این ماه
4,210
همه
165,313