1.« محافظت از محصول و مصرف کننده

  1. ایجاد اطمینان از کالا
  2. فراهم کردن راحتی مصرف کننده
  3. وسیله اي براي ایجاد ارتباط با مشتري  مطالب در ج شده بر روي بسته بندي و دفترچه راهنما ي محصول اطلاعات مهم را به مصرف کننده منتقل می سازد.
  4. داشتن ازرش استفاده مجدد  با توجه به تنوع کالا ها و مارکهاي مختلف یک بسته بندي می تواند موجب متمایز و برتري محصول گردد
  5. تقسیم بازار : با توجه به الگو هاي مصرف متفاوت در جوامع و تفاوت الگوي خرید و مسائل (قدرت خرید) ، در طراحی بسته بندي باید دقت بیتشري نمود.
  6. تجلی هویت خاص براي یک محصول باید متناسب با شخصیت و روحیات بازار مورد نیاز خود طراحی شود ، شخصیت فرد را با مصرف آن مرتبط می سازد .
  7. بهره برداري بیشتر از بازارهاي بالقوه در بازار هاي کالاي مصرفی ، بسته بندي مناسب با درج مواد جدید مصرف روي بسته بندي کالا میزان مصرف آن را تشویق می کند»
امروز
31
دیروز
0
این هفته
31
این ماه
882
همه
68,790